รายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 07/03/2566 ประเภท : XD

ลำดับ ผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วยลงทุน) % หน่วยลงทุน
1. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 521,375,000 25.00
2. บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 168,668,900 8.09
3. ธนาคาร ออมสิน 128,000,000 6.14
4. บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 101,315,600 4.86
5. สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตำรวจ จำกัด 34,715,400 1.66
6. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 33,515,700 1.61
7. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 33,315,300 1.60
8. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด 31,417,600 1.51
9. บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 30,828,600 1.48
10. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด 24,702,600 1.18