นโยบายและการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

EGATIF มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งในกรณีที่ EGATIF มีกำไรสะสมเพียงพอ โดยบริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลเป็นสกุลเงินบาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและก.ล.ต.ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

  1. การจ่ายเงินปันผลใดๆ จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อรวมแล้วในแต่ละรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว (หรืออัตราอื่นตามที่กฎหมายหลักทรัพย์อนุญาตเป็นครั้งคราว)
  2. ในกรณีที่ EGATIF มีกำไรสะสม บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจากกำไรสะสมได้
  3. ในกรณีที่ EGATIF ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทจัดการจะไม่จ่ายเงินปันผลไม่ว่าจะเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วตาม (1) และ/หรือ จากกำไรสะสมตาม (2) ข้างต้น

เงื่อนไขของการจ่ายเงินปันผล

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ถ้าเงินปันผลที่จะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างปีบัญชีมีมูลค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.10 บาท บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายเงินปันผลในครั้งนั้นและให้ยกไปจ่ายเงินปันผลพร้อมกันในงวดถัดไป ตามเงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินปันผลที่ระบุไว้

วันที่
กรรมการมีมติ
วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันที่
จ่ายเงินปันผล
ประเภท เงินปันผล
(ต่อหุ้น)
หน่วย รอบผลประกอบการ เงินปันผลจาก
20/02/66 02/03/66 21/03/66 เงินปันผล 0.0918 บาท 01/10/65 - 31/12/65 ปันผลจากกำไรสะสม
17/11/65 29/11/65 19/12/65 เงินปันผล 0.085 บาท 01/07/65 - 30/09/65 ปันผลจากกำไรสะสม
16/08/65 26/08/65 14/09/65 เงินปันผล 0.0274 บาท 01/04/65 - 30/06/65 ปันผลจากกำไรสะสม
21/02/65 03/03/65 21/03/65 เงินปันผล 0.1171 บาท 01/10/64-31/12/64 ปันผลจากกำไรสุทธิ
18/11/64 30/11/64 17/12/64 เงินปันผล 0.0800 บาท 01/07/64-30/09/64 ปันผลจากกำไรสะสม
17/08/64 27/08/64 15/09/64 เงินปันผล 0.1590 บาท - ปันผลจากกำไรสะสม
18/05/64 28/05/64 16/06/64 เงินปันผล 0.18 บาท - ปันผลจากกำไรสะสม
17/02/64 01/03/64 17/03/64 เงินปันผล 0.20 บาท 01/10/63-31/12/63 ปันผลจากกำไรสุทธิ
18/11/63 30/11/63 21/12/63 เงินปันผล 0.23 บาท 01/07/63-30/09/63 ปันผลจากกำไรสุทธิ
17/08/63 27/08/63 16/09/63 เงินปันผล 0.2091 บาท 01/04/63-30/06/63 ปันผลจากกำไรสุทธิ
18/05/63 28/05/63 16/06/63 เงินปันผล 0.2073 บาท 01/01/63-31/03/63 ปันผลจากกำไรสุทธิ
17/02/63 27/02/63 16/03/63 เงินปันผล 0.19 บาท 01/10/62-31/12/62 ปันผลจากกำไรสะสม
- 28/11/62 19/12/62 เงินปันผล 0.21 บาท 01/07/62-30/09/62 ปันผลจากกำไรสะสม
15/08/62 27/08/62 16/09/62 เงินปันผล 0.18 บาท 01/04/62-30/06/62 ปันผลจากกำไรสะสม
17/05/62 29/05/62 14/06/62 เงินปันผล 0.20 บาท 01/01/62-31/03/62 ปันผลจากกำไรสะสม
15/02/62 27/02/62 15/03/62 เงินปันผล 0.1965 บาท 01/10/61-31/12/61 ปันผลจากกำไรสะสม
15/11/61 28/11/61 14/12/61 เงินปันผล 0.213 บาท 01/07/61-30/09/61 ปันผลจากกำไรสะสม
16/08/61 29/08/61 14/09/61 เงินปันผล 0.175 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
17/05/61 28/05/61 15/06/61 เงินปันผล 0.2055 บาท 01/01/61-31/03/61 ปันผลจากกำไรสุทธิ
14/02/61 26/02/61 15/03/61 เงินปันผล 0.19 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
16/11/60 27/11/60 15/12/60 เงินปันผล 0.21 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
17/08/60 28/08/60 14/09/60 เงินปันผล 0.21 บาท 01/04/60-30/06/60 ปันผลจากกำไรสุทธิ
- 30/05/60 13/06/60 เงินปันผล 0.18 บาท 01/01/60-31/03/60 ปันผลจากกำไรสุทธิ
14/02/60 23/02/60 15/03/60 เงินปันผล 0.12 บาท 01/10/59-31/12/59 ปันผลจากกำไรสุทธิ
16/11/59 25/11/59 15/12/59 เงินปันผล 0.10 บาท 01/07/59-30/09/59 ปันผลจากกำไรสุทธิ
13/05/59 26/05/59 14/06/59 เงินปันผล 0.30 บาท 01/01/59-31/03/59 ปันผลจากกำไรสุทธิ
12/02/59 24/02/59 14/03/59 เงินปันผล 0.115 บาท 01/10/58-31/12/58 ปันผลจากกำไรสุทธิ
13/11/58 25/11/58 16/12/58 เงินปันผล 0.11 บาท 06/07/58-30/09/58 ปันผลจากกำไรสุทธิ